ห้องสมุดศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน 

ประวัติ | เวลาทำการ ผู้ดูแลห้องสมุดเบอร์โทรศัพท์ การสมัครสมาชิกระเบียบการยืม-คืนและค่าปรับ

 

ประวัติ

 

                                      ห้องสมุดศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ  ก่อตั้งเมื่อ 1 เมษายน 2524  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้น 2

                  อาคารบริหาร

เวลาทำการ

 

วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  10.00 - 11.00 น.  และ 14.00 - 15.00 น.

ผู้ดูแลห้องสมุด

 

นายเสกสรร  สีหวงษ์   และนางสุวรรณรัตน์  สุขเกษม

เบอร์โทรศัพท์

034 - 351397 ต่อ 13 และ 20
02-9428010-19 ต่อ 3705-3709  ต่อ 13 และ 20

การสมัครสมาชิก

ไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก

ระเบียบการยืม - คืนและค่าปรับ

ประเภทหนังสือ ประเภทผู้ยืม

จำนวนที่ให้ยืม (เล่ม)

ระยะเวลา(สัปดาห์) ค่าปรับ/วัน/เล่ม
ไทย นิสิตปริญญาตรี 3 1 5 บาท
นิสิตปริญญาโท 3 1
อาจารย์ ข้าราชการ 5 1
อังกฤษ นิสิตปริญญาตรี 3 2
นิสิตปริญญาโท 3 2
อาจารย์ ข้าราชการ 5 2
วารสาร นิสิตปริญญาตรี 2 1
นิสิตปริญญาโท 2 1
อาจารย์ ข้าราชการ 2 1

Go top