ห้องสมุดพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติ | ที่ตั้ง | เวลาทำการ | บุคลากรห้องสมุด | เบอร์โทรศัพท์ | การสมัครสมาชิก | ระเบียบการยืม - คืนและค่าปรับ

ประวัติ

         เมื่อ  พ..  2538  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์พุทธศาสนศึกษา  ขึ้นตามมติที่ประชุมคณบดี  ในการประชุมครั้งที่  1/  2538  เมื่อวันที่  มกราคม  2538  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัย เผยแพร่งานวิชาการทางพระพุทธศาสนา  เป็นแหล่งสะสมข้อมูล ความรู้ คัมภีร์และเอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาวิจัยตลอดถึงให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์ประสานความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้สัมพันธ์สอดคล้องกับวิชาการด้านอื่น  ๆ  เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ได้ผลดี โดยตั้งที่ทำการชั่วคราว  ณ  อาคารศูนย์กิจกรรม  ชั้น  3

                เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว  ศูนย์พุทธศาสนศึกษาจึงได้จัดตั้งห้องสมุดขึ้น  ในชั้นแรกเรียกว่า  ห้องสมุดศูนย์พุทธศาสนศึกษา  เพื่อรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร ตำรา และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  สำหรับให้บริการแก่บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป

 

                ..  2547 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  อธิการบดี  ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นที่มาของความรู้และคำสอนด้านจริยธรรม  คุณธรรม  ของประชาชนทุกระดับชั้น  ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านด้านศิลปะวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยจะต้องทำนุบำรุง  ควรที่จะได้มีแหล่งรวบรวมและให้บริการความรู้และคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่สะดวกและเหมาะสม  จึงอนุมัติให้ย้ายศูนย์พุทธศาสนศึกษาจากอาคารกิจกรรมมาตั้งที่ห้องอาคารศูนย์เรียนรวม  ห้อง  101  ชั้นล่าง และได้อนุมัติงบประมาณรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด ศูนย์พุทธศาสนศึกษาเป็น  ห้องสมุดพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อให้มีความสะดวกเหมาะสมในการบริการยิ่งขึ้นและเอื้อต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะจัดโครงการเพาะกล้าไม้แห่งความสุขในรั้วนนทรี  บนพื้นฐานของจริยธรรมคุณธรรมทางพระพุทธศาสนา   

                ห้องสมุดพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยพร้อมที่ให้บริการได้ระดับหนึ่งและทำพิธีเปิดเป็นปฐมฤกษ์โดย  ฯพณฯ อำพล  เสนาณรงค์  องคมนตรี  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในวันอาสาฬหบูชาเสาร์ที่  31  กรกฎาคม  2547  เวลา  13.30  .

                การจัดตั้งห้องสมุดพระพุทธศาสนา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ

                1.  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล  ข่าวสาร  เอกสาร  ตำรา  และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  ทุกภาษาและทุกลัทธินิกาย

                2.  เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ทางพระพุทธศาสนา  สำหรับบุคลากร  คณาจารย์  นิสิต  นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป

                3.  เพื่อเป็นที่เผยแพร่ความรู้และข่าวสารทางพระพุทธศาสนาทั่วโลกสู่สาธารณชนในรูปแบบที่หลากหลาย

                4.  เพื่อเป็นแหล่งเสวนา  ปรึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  อันจะเป็นการขยายโลกทัศน์ด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

                ทรัพยากรทางปัญญาด้านพระพุทธศาสนาของห้องสมุดพระพุทธศาสนาที่ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้มีดังนี้

คัมภีร์พระไตรปิฎก

1.       พระไตรปิฎกภาษบาลี  ฉบับสยามรัฐ

2.       พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3.       พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับอักษรพม่า

4.       พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับอักษรโรมัน

5.       พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับอักษรเทวนาครี

6.       พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับอักษรมอญ

7.       พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา

8.       พระไตรปิฎกภาษาไทย  พร้อมอรรถกถาฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  (  91เล่ม)

9.       พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

10.    พระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ  ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์  ประเทศอังกฤษ

11.    พระไตรปิฎกย่อ  ฉบับต่าง  ๆ 

 

 

 

 

 

คัมภีร์อรรถกถา  ฎีกา

1.       อรรถกถา  ฉบับเฉลิมพระเกียรติ  สก.

2.       อรรถกถา  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3.       อรรถกถา   ฉบับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

4.       อรรถกถา  ฉบับอักษรโรมัน

5.       อรรถกถา  ฉบับอักษรเทวนาครี

6.       ฎีกา ฉบับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

7.       ฎีกา  ฉบับอักษรเทวนาครี 

ประเภทประวัติ

1.       ประวัติพระพุทธเจ้าสำนวนต่าง  ๆ

2.       ประวัติพระสาวกสำนวนต่าง  ๆ 

3.       ประวัติสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

4.       ประวัติพระคณาจารย์ในประเทศไทย

1.       ประวัติบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2.       ประวัติปูชนียสถานสำคัญในประเทศไทย

3.       ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร

4.       ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

5.       ประวัติบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ

6.       ประวัติสมณศักดิ์ในประเทศไทย

7.        ประวัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย

8.       ประวัติการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

9.       ประวัติพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ 

ประเภทคำสอน

1.       เทศนาของพระเถรานุเถระที่สำคัญ

2.       คำสอนของพระคณาจารย์ในประเทศไทย

3.       คำสอนของพระอาจารย์กรรมฐานสำนักต่าง  ๆ

4.       ข้อเขียนของผู้ทรงคุณวุฒิต่าง  ๆ 

ประเภทวรรณกรรม

1.       วรรณกรรมพระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัย

2.       วรรณกรรมพระพุทธศาสนาสมัยล้านนา

3.       วรรณกรรมพระพุทธศาสนาสมัยอยุธยา

4.       วรรณกรรมพระพุทธศาสนาสมัยธนบุรี

5.       วรรณกรรมพระพุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์

6.       วรรณกรรมพระพุทธศาสนาร่วมสมัย 

ประเภทศาสนา  ปรัชญา

1.       ศาสนาต่าง  ๆ

2.       ศาสนาเปรียบเทียบ

3.       ปรัชญาตะวันตก

4.       ปรัชญาตะวันออก

5.       พุทธปรัชญา

ประเภทหนังสืออ้างอิง

1.       สารานุกรม

2.       พจนานุกรม

3.       ธรรมานุกรม

4.       นามานุกรม

5.       วิทยานิพนธ์ - สารนิพนธ์ 

ประเภทข่าวสาร

1.       นิตยสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

2.       ข่าวสารทางพระพุทธศาสนาจากหนังสือพิมพ์เย็บรวมเล่ม 

ทรัพยากรทางปัญญาดังกล่าวมีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 

ที่ตั้ง

ห้องสมุดพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์เรียนรวม  2  ชั้นล่าง

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา

08.30 น. -16.30  น.

 

เบอร์โทรศัพท์

02-9428200  ต่อภายใน  1434

บุคลากรผู้ให้บริการห้องสมุด

นางสาวละมัย อินทวัตร E-mail : olamai@ku.ac.th

ผู้มีสิทธิเข้าใช้บริการห้องสมุด

-          นิสิต  อาจารย์  บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-          บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

      *    ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านกรุณาเซ็นชื่อเข้าใช้บริการห้องสมุดทุกครั้ง

ระเบียบการยืม-คืนและค่าปรับ 

ให้บริการยืมเฉพาะหนังสือทั่วไปแก่  นิสิต  อาจารย์  บุคลการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งละ  3  เล่ม  /  7  วัน  ถ้าส่งหนังสือคืนเกินกำหนด  ปรับวันละ  5  บาท / เล่ม

 

Go top