ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ | เวลาทำการ | ผู้ดูแลห้องสมุด | เบอร์โทรศัพท์ | ระเบียบยืม-คืนและค่าปรับ

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
                         ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการและวิจัยชั้น 4
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด
ช่วงเปิดภาคเรียน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
ช่วงปิดภาคเรียน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
หมายเเหตุ
ช่วงสอบภาคต้นและภาคปลาย เวลาเปิ - ปิดการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ผู้ดูแลห้องสมุด

ผศ.ดร. พงศธร   โสภาพันธ์    หัวหน้าหน่วยห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

เบอร์โทรศัพท์
(034) 351-897 , 281-073 ต่อ 116

ระเบียบยืม-คืน

ชนิดสิงพิมพ์ ผู้ยืม จำนวนเล่ม กำหนดเวลายืม ค่าปรับ/รายการ
ไทย อังกฤษ
หนังสือทั่วไป นิสิตปริญญาตรี 7 7 14 วันละ 5 บาท
นิสิตปริญญาโท 10
นิสิตปริญญาเอก 10
วิทยานิพนธ์ ข้าราชการคณะ 7
อาจารย์ 15 1 ภาคการศึกษา

การสมัครสมาชิก

นิสิต 

               1 นิสิต ภาคปกติ 

-   เป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติ 

-   อายุบัตร 1 ภาคการศึกษา

-   การต่ออายุบัตร แสดงบัตรประจำตัวนิสิตและใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา (KU2) ภาคการศึกษาปัจจุบัน 

     2 นิสิต ภาคพิเศษ 

-   ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา (KU2)

-   กรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกห้องสมุด

-   อายุบัตร 1 ปีการศึกษา

-   การต่ออายุบัตร แสดงบัตรประจำตัวนิสิตและใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา (KU2) ปีการศึกษาปัจจุบัน 

    บุคลากร 

            1  ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประจำ 

-   บัตรข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประจำ

-   กรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกห้องสมุด

-   อายุบัตร 1 ปีการศึกษา

-   การต่ออายุบัตร แสดงบัตรข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประจำ

      2    ลูกจ้างชั่วคราว 

-   บัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว

-   ใบรับรองการจ้างงานจากหน่วยงาน

-   ใบค้ำประกันค่าเสียหาย ลงนามโดยข้าราชการระดับ4 ขึ้นไป ( หรือเทียบเท่า )

-   กรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกห้องสมุด

-   อายุบัตร 1 ปีการศึกษา

-   การต่ออายุบัตร แสดงบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว

ประเภทสมาชิกภายนอก

                            ติดต่อทำบัตรที่สำนักหอสมุดและสามารถยืมหนังสือได้เฉพาะที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การต่ออายุสมาชิกห้องสมุด

1. นิสิต มก. ต่ออายุบัตรได้ที่สำนักหอสมุดโดยใช้ หลักฐานการลงทะเบียนในแต่ละเทอม

2. อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรคณะสามารถต่ออายุบัตรได้ที่ห้องสมุดคณะที่สังกัด

 

หมายเหตุ
บุคคลภายนอกติดต่อเจ้าหน้าที่
วารสารทุกประเภทห้ามยืมออก ยกเว้นยืมถ่ายเอกสาร

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ | เวลาทำการ | ผู้ดูแลห้องสมุด | เบอร์โทรศัพท์ | ระเบียบยืม-คืนและค่าปรับ