แนะนำฐานข้อมูล ScienceDirect

20190325 sciencedirect

20190325 sciencedirect

         เรียนเชิญนิสิต อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect ที่ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (eJournals)

ScienceDirect eBooks ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากหนังสือ (Books) และ หนังสือชุด (Book Series) กว่า 3,000 ชื่อเรื่อง โดยในปี 2562 สำนักหอสมุด มก. บอกรับ Science Direct e-books ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขา Health Sciences ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึกเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ pdf ได้เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก Science Direct

ScienceDirect eJournals เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) โดยในปี 2562 ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถเข้าใช้งานวารสารได้ 5 สาขาวิชา จากการบอกรับของ 2 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology and Social Sciences และสำนักหอสมุด มก. บอกรับเพิ่มในสาขา Biochemistry สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 – ปัจจุบัน

ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อวารสารที่บอกรับ ได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 02 942 8616 ต่อ 123 หรือ 09 2525 1575 หรือ LINE: @kulibrary