อบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced EndNote X9 (รุ่นที่ 2)

EndNote led 2

EndNote led 2

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และ บุคลากร มก. ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndNoteX9 ขั้นสูง

- เรียนรู้ทักษะขั้นสูงในการใช้โปรแกรม EndNote

- เรียนรู้การแก้ปัญหาที่พบบ่อยจากการใช้โปรแกรม

***ผู้เข้าอบรมสามารถส่งปัญหาในการใช้โปรแกรม EndNote มาได้ก่อนล่วงหน้าเพื่อส่งให้กับวิทยากร***

วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร (Head of Academic e-Resource Support, Book Promotion Co.Ltd) 

***หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมที่ใช้โปรแกรม EndNote เป็นแล้ว และต้องการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมในขั้นสูง***

วันที่    : 11 มิถุนายน 2562

เวลา    : 8.30 - 16.30 น.

สถานที่ : ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  สำนักหอสมุด บางเขน

ลงทะเบียนอบรมได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ คุณศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล โทร. 0 2942 8616 ต่อ 215, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

เกี่ยวกับโปรแกรม EndNoteX9

โปรแกรม EndNoteX9 เป็นโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เวอร์ชั่นล่าสุดที่สำนักหอสมุดบอกรับ เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียน การสอน และการทำผลงานทางวิชาการ

คลิกที่นี่ เพื่อ Download โปรแกรม EndnoteX9 และ คู่มือการใช้งาน