บริการเสนอแนะทรัพยากรฯ

บริการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        
บริการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ อีกหนึ่งบริการของสำนักหอสมุดที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าสำนักหอสมุดได้โดยตรง สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีช่องทางเพื่อให้ผู้ใช้ได้ติดต่อและประสานงานเพื่อเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้

ช่องทางที่ 1 เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ตนเองต้องการ ผ่านทาง เมนู “เสนอซื้อทรัพยากรใหม่/ติดตามผล” บนหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด หรือเข้าใช้งานระบบและติดตามผลการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/brequest/login.php เป็นช่องทางระบบออนไลน์ที่สะดวกในการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ และเป็นช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ที่ส่งต่อถึงบรรณารักษ์จัดหาที่รับผิดชอบทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทโดยตรง รวมถึงยังทราบผลการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศทางอีเมลของตนเองได้ทันทีเมื่อทรัพยากรสารสนเทศพร้อมออกให้บริการ

ช่องทางที่ 2 เขียนข้อมูลการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านทาง “แบบเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเพื่อจัดหาเข้าสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Recommendation form)”
ซึ่งแบบฟอร์มนี้จัดวางอยู่บริเวณเคาน์เตอร์บริการในสำนักหอสมุด

ช่องทางที่ 3 จัดทำเป็นบันทึกข้อความเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศถึงหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด

              ช่องทางที่ 4 จัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สามารถติดตามผลการเสนอแนะผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ URL : www.lib.ku.ac.th ในเมนู “เสนอซื้อทรัพยากรใหม่/ติดตามผล” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โทร 02-9428616 ภายใน 1477 ต่อ 112, 113 และ 121