สำนักหอสมุด มก. รับมอบประกาศนียบัตรห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล “Carbon-neutral Library” แห่งแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 สำนักหอสมุดได้รับมอบประกาศนียบัตรชดเชยคาร์บอน และการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รับมอบประกาศนียบัตรการชดเชยคาร์บอนในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลดภาวะโลกร้อนโดยการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon footprint of organisation) และสนับสนุนให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานนำร่องของมหาวิทยาลัย ในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนเป็นศูนย์ ส่งผลให้สำนักหอสมุด มก. เป็นห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า วัดผลจากกิจกรรมการให้บริการของสำนักหอสมุด จากการใช้พลังงาน การใช้สารทำความเย็น การใช้กระดาษ และการจัดการของเสีย ฯลฯ ซึ่งจะทำให้สามารถระบุกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแผนการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งพิจารณาจัดซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ดำเนินการในประเทศไทย เพื่อมาชดเชยคาร์บอนเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการลดด้วยตนเอง โดยสำนักหอสมุดได้ขอรับรองผลและติดฉลากคาร์บอนนิวทรัล โดยมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์เพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGreen) คณะสิ่งแวดล้อม มก. เป็นที่ปรึกษา ในปีที่ผ่านมาสำนักหอสมุดได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวน 1,198 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และได้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนเป็นศูนย์แล้ว

(ผลงานทั้งหมด)