นางสาวสุดารัตน์ รัตนราช
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
libsdr@ ku.ac.th
ต่อ 121
นางสุนีย์ โลกนิยม
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
libasnl@ ku.ac.th
ต่อ 424
นางกานต์รวี กฤตยากวินธร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
libkrk@ ku.ac.th
ต่อ 120
นางสาวจุไรวรรณ ประสิทธิสุข
บรรณารักษ์
libjwb@ ku.ac.th
ต่อ 116
นางจุไรรัตน์ ประสารทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
libjrp@ ku.ac.th
ต่อ 117
       
 นางสาวชุติมาส บุญหนุน
บรรณารักษ์
libcmb@ ku.ac.th
ต่อ 119
นางทัศนประไพ เพ็งพินิจ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
libtpr@ ku.ac.th
ต่อ 115 ,111
 นางสาวทัศนีย์ ชื่นแดง
พนักงานสถานที่ บ 1
libtnc@ ku.ac.th
ต่อ 115
นางสาวนัยเนตร จิตรกระจ่าง
พนักงานซ่อมเอกสาร
libnnj@ ku.ac.th
ต่อ 115
นางนาถศจี พันธุ์ใย
บรรณารักษ์ชำนาญการ
libnjp@ ku.ac.th
ต่อ 112 
นางนิศากร สุวรรณจินดา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
libnks@ ku.ac.th
ต่อ 111
นางประชุมพร ไทยแท้
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
libpct@ ku.ac.th
ต่อ 120

นางสาวปัณฑ์ชนิกา พลดงนอก
บรรณารักษ์
libpkp@ ku.ac.th
ต่อ 116

นางสาวพรนภา ตั้งนิติพงศ์
บรรณารักษ์
libpnp@ ku.ac.th
ต่อ 118
นางเพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์
บรรณารักษ์
libpsnt@ ku.ac.th

ต่อ 119
         
นางสาวรติกร พุทไธสง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
librkp@ ku.ac.th
ต่อ 120
นางสาวรษา กรุณวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
libssnk@ ku.ac.th
ต่อ 120
นางสาวรัสรินทร์ เกตุชาติ
บรรณารักษ์
librrk@ ku.ac.th
ต่อ 119
นางวรรนิภา รพีพัฒนา
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
libwnr@ ku.ac.th
ต่อ 116
นางวราภรณ์ แดงช่วง
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ    
libwpd@ ku.ac.th
ต่อ 112

นางวนิดา ศรีทองคำ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ต่อ 112

นางวันเพ็ญ ปรีตะนนท์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
libwpn@ ku.ac.th
ต่อ 113
นางวิจิตรา ระโยธี
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ต่อ 117
นางศรีสุทธา วิเชียรณรัตน์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
libstv@ ku.ac.th
ต่อ 111
นางสาวสงวน ด้วงโพธิ์
พนักงานซ่อมเอกสาร
libsgp@ ku.ac.th
ต่อ 115
   
นางสาวเสาวภา จารุสกุล
บรรณารักษ์ชำนาญการ
libspc@ ku.ac.th
ต่อ 119

นายกนก สุขมณี
บรรณารักษ์
libknsn@ ku.ac.th
ต่อ 111
นางสาวกัญฐิมา ภักพวง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
libkmp@ ku.ac.th
ต่อ 111

 นางสาวอรวรรณ เป้าจัตุรัส
บรรณารักษ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ต่อ 117