สำนักหอสมุดเปิดบริการให้คำปรึกษาทางด้านสถิติ การทำวิทยานิพนธ์และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อการทำวิจัย การวางแผนเก็บข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การแปลผล และสรุปผล ปัจจุบันบริการคลินิกสถิติเป็นส่วนหนึ่งของบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย KULIB Research Corner
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2942 8616 ต่อ 215 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตัวอย่างการใช้งาน