สำนักหอสมุดได้จัดให้มีเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self-Check Machine) สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง สามารถรับบริการตามขั้นตอนดังนี้ และทุกครั้งที่ใช้บริการ กรุณาเก็บใบบันทึกรายการไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการยืมหนังสือเพื่อแสดงก่อนออกจากห้องสมุด