ได้อย่างที่คิด / บุญเกียรติ โชควัฒนา เขียน.กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2552.

gra7

ได้อย่างที่คิด / บุญเกียรติ โชควัฒนา เขียน.กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2552.

คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา" ถือเป็นนักธุรกิจระดับ CEO ที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งของเมืองไทย
ที่สามารถพัฒนาทั้งตัวองค์กรให้รุดไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ในขณะเดียวกันก็พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอันเป็นฟันเฟืองสำคัญในการทำให้ธุรกิจเดินไปข้างหน้าอย่างประสบความสำเร็จและมีคุณภาพ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณบุญเกียรติ ใช้หลักคิดในการทำงาน และการดำเนินชีวิต ด้วยการคิดบวกและ
ธรรมะควบคู่กันไปเป็นการสร้างความท้าท้ายให้กับตนเองในการก้าวไปข้างหน้าจนได้อย่างที่คิด

call no. BF441 .บ431