จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน / อนุสร จันทพันธ์, บุญชัย โกศลธนากุล.กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546.

gra17

จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน / อนุสร จันทพันธ์, บุญชัย โกศลธนากุล.กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546.

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจคนที่อยู่รอบตัวได้อย่างชัดเจน เนื่องจากปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมามักจะ
เกิดจากการที่คนที่มองตัวเองว่า เป็นศูนย์กลางของจักวาล รู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่ถูกต้องทั้งปวง
สามารถจับผิดผู้อื่นได้เสมอ แต่น้อยครั้งที่จะคิดทบทวนเกี่ยวกับตัวเองว่า ดีอย่างที่ตัวเองนึก
หรือพูดจริงหรือ หรือถ้าคิดก็มักจะคิดว่า ทุกคนน่าจะคิดเหมือนเราทำเหมือนเรา หากไม่ทำตามที่เราคิดหรือคาดหวังไว้
แล้วละก็จะรู้สึกไม่สบอารมณ์ บางคนอาจจะตีโพยตีพายหรือไม่ก็มึนงงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมสถานการณ์จึงออกมาเช่นนั้น
 ดังนั้น การรู้เรื่องจริต 6 เป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง รู้จุดอ่อนจุดแข็ง
 รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร รู้แล้วจึงสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนตัวเองได้

call no. BQ4570.P76 .อ15 2546