ผู้นำที่ดี ไม่มีเสื่อม / โดย ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์.กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550.

gra12

ผู้นำที่ดี ไม่มีเสื่อม / โดย ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์.กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550.

พบกับเรื่องราวชีวิตของบุคคลสำคัญ 7 ท่านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น "ริชโธเฟน"
 ผู้ที่แม้จะมียศเพียงร้อยเอก แต่ก็เป็นผู้นำทางทหารในสมรภูมิแนหน้าที่พลีชีพ
เพื่อมาตภูมิในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง  "เคลเลอร์" เป็นผู้นำสตรีในกลุ่มผู้พิการซ้ำซ้อน
ที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคทางร่างกายทั้งหูหนวกและตาบอด ได้อย่างงดงาม
วิถีการต่อสู้ชีวิตของเคลเลอร์ได้ทอแสงแห่งความหวังให้กับผู้พิการทั่วโลก "พุทธทาส"
เป็นผู้นำทางพุทธศาสนาที่มุ่งมั่น ค้นคว้าทดลองประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม
ผสมผสานกับการเผยแผ่คำสอนที่รู้แจ้งแก่ชาวโลกแบบอุทิศตนตลอดชีวิต
และยังมีท่านอื่นอีกมากมาย ซึ่งแต่ละท่านนั้นจะช่วยเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับท่าน

call no.CT203.T35 .ป37