เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม / สุวิทย์ เมษินทรีย์.กรุงเทพฯ : มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด, 2553.

world

เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม / สุวิทย์ เมษินทรีย์.กรุงเทพฯ : มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด, 2553.

พลังขับเคลื่อนจากกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้โลกกำลังค่อยๆเปลี่ยนสถานะจากเดิม ที่เป็น "โลกที่คงรูป" กลายเป็น "โลกที่เลื่อนไหล" การเปลี่ยนสถานะดังกล่าวนำ มาสู่การเพิ่มระดับของความซับซ้อนและความไม่แน่นอน ที่ครอบคลุมทั้งในการ ทำธุรกรรมทางด้านเศรษฐกิจ การดำเนินกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการใช้ ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมของโลกในองค์รวมการ เปลี่ยนแปลงจาก "โลกที่คงรูป" สู่ "โลกที่เลื่อนไหล" จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง เชิงโครงสร้าง ก่อให้เกิดโลกที่ทุกคนต้องอิงอาศัยกัน การกระทำของบุคคลหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นไม่มากก็น้อยกุญแจของการมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขคือ การส้รางให้เกิด "ความสมดุลเชิงพลวัต" ในโลกใบนี้ได้อย่างไร ทางเลือกมี 2 ทางคือ การดำรง ชีวิตอยู่กับ "โลกที่เลื่อนไหล" โดยคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ และปรับความสมดุลในตัวเอง ทางเลือกที่สองคือ การปรับโลกคืนสู่ "โลกที่คงรูป" โดยการลดอัตราการปฏิสัมพันธ์ การบริโภค การแข่งขัน การใช้ทรัพยากร และการผลิต

call no. HF1365 .ส47