วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์. Try. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, ๒๕๕๕.

gra23

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์.  Try.  พิมพ์ครั้งที่ ๗.  กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, ๒๕๕๕.

TRY  จะสร้างกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่คุณ! "Try" รวมความเรียงจากคอลัมน์
"วงศ์ทนงสอนน้อง" ในนิตยสาร a day ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยข้อคิดของความรู้สึกดีๆ ในการมองโลก
 ละมุนละไมในเสน่ห์ของคำคมที่ผ่านการเจียระไนมาแล้วอย่างดี เรียงร้อยเป็นหลากหลายเรื่องราว ที่จะ
เติมเต็มพลังแห่งความเชื่อมั่น และเสริมสร้างพลังใจในการดำเนินชีวิตของคุณ ให้คุณลุกขั้นมาทำอะไรดีๆ
เพื่อตนเองและผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

call no. ( ไม่มีในสำนักหอสมุด)