"ครูเพื่อศิษย์" ต่อยอดความคิด ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

gra30

"ครูเพื่อศิษย์" ต่อยอดความคิด ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช. (ขนาด 6.35 MB)

     หนังสือ "ครูเพื่อศิษย์" ต่อยอดความคิด ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็น "ครูเพื่อศิษย์" โดยทำการสกัดความรู้จากเว็บไซต์
Gotoknow.org เพื่อนำมาจัดสร้างเป็นหนังสือออนไลน์หรือ E-book และจัดสร้างเป็นเว็บไซต์
"ครูเพื่อศิษย์" ขึ้น ซึ่งสามารถเป็นการช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นๆ ออกไปได้อย่างกว้างขวาง

call no. (ขนาด 6.35 MB)