เรียนลัดการตลาด MBA Harvard / โดย Alvin J. Silk ; แปลและเรียบเรียงโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551.

book4

เรียนลัดการตลาด MBA Harvard / โดย Alvin J. Silk ; แปลและเรียบเรียงโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551.

ให้ความรู้ทักษะพื้นฐานและทักษะการตลาดสำหรับนิสิตปริญญาดทMBA
ของ Harvard Business School เนื้อหาถูกเขียนขึ้นโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และเป็นเนื้อหาที่ผู้สำเร็จการศึกษานำไปใช้ในการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
เพื่อการพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างประสบผลสำเร็จ

HF5415 .ซ37