พุทธปรัชญา : มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะวิทยาศาสตร์ / สมัคร บุราวาศ. กรุงเทพฯ : ศยาม, 2552.

cover1

พุทธปรัชญา : มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะวิทยาศาสตร์ / สมัคร บุราวาศ. กรุงเทพฯ : ศยาม, 2552.

สังคมไทยเป็นสังคมพุทธศาสนา ศาสนาที่ได้ชื่อว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด แต่การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเน้นการนำองค์ความรู้ของต่างประเทศมาปรับใช้ การมีหนังสือเล่มนี้จะทำให้ได้แนวคิดในการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้พุทธศาสนาเป็นรากฐาน ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยให้หันมาปฏิรูปการศึกษาโดยอาศัยรากเหง้าจากสิ่งที่มีอยู่ในสังคม

B162 .ส161 2552