เหตุผลของธรรมชาติ : เรียนรู้กลไกของร่างกายและเข้าใจเหตุผลของ ธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ / ชัชพล เกียรติขจรธาดา.กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งง, 2554.

pic112

เหตุผลของธรรมชาติ : เรียนรู้กลไกของร่างกายและเข้าใจเหตุผลของ ธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ / ชัชพล เกียรติขจรธาดา.กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งง, 2554.

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเน้นตอบคำถามหลักสองคำถามคือ คำถามแรกอะไรคือเหตุผลของธรรมชาติ เช่นทำไม คนเราจึงมีร่างกายซับซ้อนทำไมเราต้องกินอาหาร 3 มื้อ ทำไม ทำไมงูเหลือมกินเดือนละมื้อก็อยู่ได้ เป็นต้น  ผู้เขียนได้นำสิ่งเหล่านี้มาสรุปเพื่อตอบคำถามที่สองคือเราซึ่งเป็นคนทั่วไป ใช้ชีวิตธรรมดาจะรู้เรื่องเหล่านี้ไปเพื่ออะไร   เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นสามตอน โดยสองตอนแรกจะเป็นตัวอย่างของฟิสิกส์และเคมีที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สำหรับตอนที่สามเป็นเรื่องของการวิวัฒนาการมารวมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตต่งๆและผมบางอย่างที่เกิดขึ้นตามมา

QH366.2 .ช112 2554