Journal Impact Factor


Thai Journal Impact Factor (ตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสารไทย)

ค่า Impact Factor ของวารสารไทย สามารถตรวจสอบได้จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre-TCI) แบ่งวารสารออกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชาคือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์