ข้อกำหนดเพื่อการตีพิมพ์บทความ และแหล่งวารสารวิชาการ

                    kasetsart   CUPT   ohec   TRF                 faces  ประเมินความพึงพอใจ         

ข้อกำหนดเพื่อการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 (หน้า 20-20) 
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 (หน้า 13-14)

1.2  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)  
 
    เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)  
      แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์  
 
     
บันทึกข้อความบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพสำหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2557

1.3 แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ว.พ.04

 1.4 รายชื่อวารสาร แต่ละฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 2556

 1.5 รายชื่อวารสารในฐานข้อมูลของ TCI  

 1.6 ค่า Impact Factor วารสารไทย   

1.7 Beall's List คืออะไร

2. สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สำหนับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 
      รายชื่อวารสาร แต่ละฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 2562  (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562)

2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   

      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  

       ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2561  
       ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

2.3  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560   
     
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

2.4รายชื่อวารสาร แต่ละฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 2556

2.5 หนังสือของ สกอ. เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556

 3. ผู้รับทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3.1 ฝ่ายวิชาการ    
       ประเภททุนวิจัย

3.2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)    
       แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับทุน: การสำเร็จการศึกษา
 
   
  เกณฑ์การตีพิมพ์

3.3 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)    
   
3.4 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 

3.5 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว.ยอมรับ

3.6 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกว.ยอมรับ