ขอเชิญชมเทปบันทึกการเสวนา

ขอเชิญชมเทปบันทึก งานเสวนาวิชาการเรื่อง "ปรับตัวอย่างไรกับตลาดงานในอาเซียน และบรรยายพิเศษเรื่อง "การก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน" วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มก. คุณชาลอต โทณวณิก ผู้ผลิตรายการ AEC มีทางรวย และ AEC Plus คุณสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์คร็อพ จำกัด ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ อาจารย์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด