Kasetsart University Library / Learning Center (KULC) สำนักหอสมุด มก. : ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประตูสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย

Building Energy Awards of Thailand ๒๐๑๐

รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT 2010

         
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

(ผลงานทั้งหมด)

     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 สำนักหอสมุดได้รับมอบ รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน "ด้านการมีส่วนร่วม"
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์) ในการแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงานครั้งแรกของประเทศไทย BEAT AWARDS
ที่จัดโดย สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า ถนนพระราม 1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม