Kasetsart University Library / Learning Center (KULC) สำนักหอสมุด มก. : ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประตูสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย

รายงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เชิงเทคนิคในการพยากรณ์ราคาหุ้นที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์ไทย / โดย ดาราวรรณ วิรุฬหผล, กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555

stock market

รายงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เชิงเทคนิคในการพยากรณ์ราคาหุ้นที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างของ
ตลาดหลักทรัพย์ไทย / โดย ดาราวรรณ วิรุฬหผล, กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอดีตที่ถูกเลือกขึ้นมา
เป็นตัวอย่างของกลุ่มศึกษาผ่านการวิเคาะห์ปัจจัยด้านพื้นฐานโดยใช้อัตราส่วนด้านการเงิน และการวิเคราะห์ด้านเทคนิค
2) เพื่อพยากรณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคาหลักทรัพย์ตัวอย่างของกลุ่มศึกษา ในการบอกถึงโอกาส
ในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม 3) เพื่อกำหนดช่วงเวลาของการเข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่เหมาะสม ผ่านการกำหนด
จุดซื้อ และจุดขายที่สอดคล้องกับทฤษฎี และทำการคำนวณอัตรเฉลี่ยตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับต่อปี ผ่านเงินลงทุนที่
สมมุติให้มีค่าเท่ากับ 1,050,000 บาท
Call No. HG4637 .ด27