ฉลาดคิด ชีวิตเป็นสุข / พระมหาสุภา ชิโนรโส.กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2551.

gra11

ฉลาดคิด ชีวิตเป็นสุข / พระมหาสุภา ชิโนรโส.กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2551.

หนังสือ เล่มนี้เป็น ผลงานของ 'ส.ชิโนรส' นักเขียนใหม่ของสำนักพิมพ์อมรินทร์
ท่านเป็นพระนักคิดนักเขียนที่น่าสนใจมากรูปหนึ่ง หลังจากเรียนจบเปรียญธรรมเก้าประโยค ซึ่งเป็นลำดับขั้นสูงสุด
ของการศึกษาคณะสงฆ์ไทยแล้ว ท่านได้เดินทางไปสอนธรรมะและวิปัสสนากรรมฐานให้กับฝรั่งชาวแคนาดาหลายปี
 กลับมาเมืองไทยได้มุมมองและความคิดที่แตกต่างจากเดิมค่อนข้างมากแต่เมื่อได้ไตรร่ตรองแล้ว ท่านกลับพบว่า
 ไม่มีแนวความคิดใดที่จะยิ่งใหญ่และยืนยงเหมือนกับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนไว้ หนังสือเล่มนี้
 ท่านได้นำเอาประสบการณ์ชีวิต พร้อมกับความคิดต่างๆ ที่ผุดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติธรรมมาเล่าให้ฟัง พร้อมๆ
กับได้นำเสนอธรรมะหลากหลายข้อมาให้เรานำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันด้วย

call no. BF441 .พ171 2551