วนิษา เรซ .เคล็ดลับพัฒนาอัจฉริยภาพ 8 ด้าน .กรุงเทพฯ ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ 2550 .

gra19

วนิษา เรซ .เคล็ดลับพัฒนาอัจฉริยภาพ 8 ด้าน .กรุงเทพฯ ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ 2550 .

เคล็ดลับพัฒนาอัจฉริยภาพ 8 ด้านเพื่อก้าวสู่ความเป็นอัจฉริยะ...สมองของเรามีเซลล์สมองเท่ากับไอน์สไตน์ดังนั้นไอน์สไตน์ฉลาดได้เท่าไหนโดยทฤษฎีแล้วเราก็ฉลาดได้เท่านั้น...เราทุกคนต่างมีอัจฉริยะภาพซ่อนอยู่ภายในอยู่ที่ว่าจะค้นหาอย่างไรให้เจอหนังสือเล่มนี้จะทำให้ค้นพบว่าคุณว่าก็เป็นอัจฉริยะได้

call no. ( ไม่มีในสำนักหอสมุด)