เขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมือโปร / ผู้เขียน สุรีรัตน์ ทองอินทร์.กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2551.

gra28

เขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมือโปร / ผู้เขียน สุรีรัตน์ ทองอินทร์.กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2551.

      รวบรวมวิธีการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพที่ใช้ในวาระและโอกาสต่างๆ
อาทิ จดหมายภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จดหมายเพื่อการนัดหมาย จดหมายเพื่อการขาย
 จดหมายธุรกิจเชิงลบและการตอบปฏิเสธ รวมถึง Tips และกฎกติกามารยาทที่
คุณจำเป็นต้องรู้ในการเขียนจดหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม (Social Letters)
 พร้อมทั้งตัวอย่างจดหมายและประโยคภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

call no. PE1485 .ส471