ศิลปะการพูด / วีระเกียรติ รุจิรกุล.ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552.

gra29

ศิลปะการพูด / วีระเกียรติ รุจิรกุล.ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552.

      ให้ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการพูด  องค์ประกอบของการพูด  ประเภทของการพูด
การจัดเตรียมเนื้อเรื่อง  การวิเคราะห์ผู้ฟังและสถานการณ์ในการพูด  ประเภทของการพูด
 การจัดเตรียมเนื้อเรื่อง  การวิเคราะห์ผู้ฟังและสถานการณ์ในการพูด  การประเมินผลการพูด
การพูดในโอกาสต่างๆ  เช่น  การพูดให้ความรู้  การสัมภาษณ์  การโต้วาที่   เป้นต้น

call no. PN4129.T35 .ว37