แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ฟังอย่างไรจะได้ยิน / ไสว บุญมา, มานิตา ศรีสาคร, ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์.กรุงเทพฯ : เวลโนว์น, 2554. 2841
เหตุผลของธรรมชาติ : เรียนรู้กลไกของร่างกายและเข้าใจเหตุผลของ ธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ / ชัชพล เกียรติขจรธาดา.กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งง, 2554. 2476
ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม / กระแส ชนะวงศ์.กรุงเทพฯ : ไซเบอร์ บุ๊ค เน็ตเวิร์ก, 2542. 2610
พุทธปรัชญา : มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะวิทยาศาสตร์ / สมัคร บุราวาศ. กรุงเทพฯ : ศยาม, 2552. 3009
เธอคือใคร ที่ลากฉันไป / อ็อก ซู พาร์ค เขียน ; ปพิชญา แปล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ, 2554. 2786
คุณทำได้--ไม่ใช่แค่ความฝัน / โดย ทศ คณนาพร และ วชิระ จึง.เชียงใหม่ : ริช, 2552 2599
ซีอีโอสอนลูกให้เป็นมังกร / ภัทระ ฉลาดแพทย์.กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2554 2438
เปิดฟ้าส่องโลก / นิติภูมิ นวรัตน์.กรุงเทพฯ : ภูมิรัตน์, 2544- 3349
ตกน้ำไม่ไหล : เรื่องของคนดีที่ไม่ไหลไปตามโลกกระแสหลัก / สฤณี อาชวานันทกุล. กรุงเทพ : Openbooks, 2550. 2560
เรียนลัดการตลาด MBA Harvard / โดย Alvin J. Silk ; แปลและเรียบเรียงโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551. 3016