เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย : ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดและความสำเร็จในชีวิตและการงาน / John P Kotter และ Holger Rathgeber เขียน ; ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย แปล

book0011

เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย : ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดและความสำเร็จในชีวิตและการงาน / John P Kotter และ Holger Rathgeber เขียน ; ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย แปล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553

เป็นหนังสือรวมวิธีการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหา ผู้เขียนนำเสนอโดยใช้นกเพนกวินแต่ละตัวจำลองเป็นผู้คนในแต่ละแบบ สื่อให้เห็นภาพของแต่ละสังคม ที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมาะสำหรับทุกท่านที่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล คือวิธีที่ดีที่สุด

HD58.8 .ค192