โดยนัยนี้ อีกนัยหนึ่ง : นัยอันหลากหลายในตัวบททางวัฒนธรรม / นัทธนัย ประสานนาม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.

images 1

โดยนัยนี้ อีกนัยหนึ่ง : นัยอันหลากหลายในตัวบททางวัฒนธรรม / นัทธนัย ประสานนาม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.

เป็นเสมือนงานวิจารณ์วัฒนธรรมศึกษาเชิงปฏิบัติ ผู้เขียนพยายามนำเสนอให้ เห็นว่า เมื่อนำตัวบทอันหลากหลายมาเพ่งมอง และอ่านในกรอบมโนทัศน์ของ การวิจารณ์หลังสมัยใหม่ เราจะค้นพบ "นัย" อีกนัยหนึ่งที่อาจแตกต่างไปจาก การอ่านแบบเดิมๆ ด้วยวิธีการและเครื่องมือเดิมๆ นัยความหมายที่แปลกใหม่ น่าสนใจ และทำให้ผู้อ่านสนุกกับการถ่ายทอดรหัสต่างๆ
ในตัวบท แต่ละบทแต่ละประเภท เพื่อประกอบและสร้างความหมายที่ซ่อนอยู่


Call no.HM623 .น114