จำนวนอัตรากำลังจำแนกตามประเภทและตำแหน่งดังนี้

   

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา /รวม

ข้าราชการ

1

บรรณารักษ์

14

คน

 

2

นักเอกสารสนเทศ

3

คน

 

3

ผู้บริหาร (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ)

1

คน

 

4

นักวิชาการช่างศิลป์

1

คน

 

6

บุคลากร

1

คน

 

7

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

9

คน

 

8

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

3

คน

 

9

ช่างไฟฟ้า

1

คน

 

 

รวมข้าราชการ

33

คน

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

1

บรรณารักษ์

16

คน

 

2

นักเอกสารสนเทศ

10

คน

 

 3 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 5 

 คน

 

4

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

2

คน

 

5

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2

คน

 

6

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1

คน

 

7

นักวิชาการพัสดุ

1

คน

 

 8

นักวิชาการเงินและบัญชี 

2

คน 

 

9

นักจดหมายเหตุ

1

คน

 

 

รวมพนักงานมหาวิทยาลัย

40

คน

ลูกจ้างประจำ

1

พนักงานพิมพ์ ส 3

1

คน

 

2

พนักงานโสตทัศนศึกษา บ 2

1

คน

 

3

พนักงานซ่อมเอกสาร

1

คน

 

4

แม่บ้าน บ 2

1

คน

 

5

พนักงานห้องสมุด ส 1

3

คน

 

 

รวมลูกจ้างประจำ

7

คน

พนักงานราชการ

1

นักวิชาการพัสดุ

1

คน

 

      2

  บุคลากร

        1

 คน

 

 

รวมพนักงานราชการ

2

คน

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

 

 

 

 

 

1

นักเอกสารสนเทศ

2

คน

 

2

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4

คน

 

3

นักวิชาการเงินและบัญชี 

0

 คน

 

 4 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1

คน 

 

 5

บุคลากร 

0

คน 

 

 6 

นักประชาสัมพันธ์ 

คน 

 

7

นักจดหมายเหตุ

0

คน

 

 8

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

18 

คน 

 

 9

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

15 

คน 

 

 10

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

คน

 

11

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

1

คน

 

12

ช่างเทคนิค

1

คน

 

13

พนักงานซ่อมเอกสาร 

 2

คน

 

14

พนักงานขับรถยนต์

1

คน

 

 

รวมพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

49

คน

 

 

รวมทั้งสิ้น ณ มีคนครอง(1ก.พ.58)

131

คน