รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕

สำนักหอสมุดได้นำเสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณารางวัล ในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินให้สำนักหอสมุดได้รับ รางวัลประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น และ รางวัลประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 •  รางวัลประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
  จากผลงาน รายงานการประเมินคุณภาพภายในสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2554
  - ภาคบรรยาย : รางวัลดี ได้รับโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท
  - ภาคโปสเตอร์ : รางวัลชนะเลิศ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท

 • รางวัลประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
  จากผลงาน KU Eco-Library ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  - ภาคบรรยาย : รางวัลดีเยี่ยม ได้รับโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท
  - ภาคโปสเตอร์ : รางวัลชนะเลิศ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท