รางวัลคุณภาพ การให้บริการประชาชนปี ๒๕๕๔

รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔


    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๕๔ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในผลงานเรื่อง “การเรียนรู้ด้านเกษตรผ่าน e-Book” ซึ่งเป็นผลงานที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย รวมทั้งหน่วยงานและเจ้าของผลงานที่ยินดีเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ได้จัดทำโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันมีเนื้อหาสาระเนื่องด้วยการพัฒนาการเกษตร การพัฒนาชนบท และการวิจัยค้นคว้าทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร รวมทั้งหนังสือทางด้านการเกษตรทั่วไป เพื่อให้เป็นคลังความรู้และเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ให้คงอยู่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ โดยให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลฯ ในวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล และ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว
(ผลงานทั้งหมด)

 

img 5531 1