รางวัลคุณภาพ การให้บริการประชาชนปี ๒๕๕๒

รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง”

(ผลงานทั้งหมด)