บริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี ประเภทการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในผลงานเรื่อง “บริการความรู้บนเสินทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” ซึ่งเป็นผลงานที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นคลังความรู้และเป็นหน่วยบริการความ รู้ให้กับประชาชน จึงมีบทบาทสำคัญในการร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง และขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับเยาชนที่ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านและเพิ่มปริมาณการอ่านหนังสือของเยาวชนไทย เนื่องจากในปัจจุบัน เยาวชนไทยมีอัตราการอ่านหนังสือโดยเฉลี่ยเพียง ๒-๕ เล่มต่อปี และมีอัตราลดลงอย่างน่าตกใจ การสร้างปัญญาด้วยการอ่าน ผนวกกับการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยรักษาโลกใบนี้ไว้ ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library) จึงถูกสร้างขึ้นในช่วงที่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ภาวะวิกฤต เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนผู้ด้อย โอกาสในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีความร่วมมือกับอาจารย์และนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้เข้ามาช่วยออกแบบ โดยได้กำหนดหลักการร่วมกันในการสร้าง Eco-Library ให้เป็นห้องสมุดที่ออกแบบตกแต่งด้วยแนวคิด Reduce Reuse Recycle

          ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลฯ ในเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล โดยมี รศ. ดร. อุษณีย์ ลีรวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ และดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบรางวัล
ดังกล่าว

(ผลงานทั้งหมด)