โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ร่วมกับ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ โดยพัฒนาการบริหารจัดการด้านพลังงานของอาคารสำนักหอสมุด และได้รับเกียรติรับโล่ห์เชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการต้นแบบจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2556 ได้รับ ณ ห้องประชุม Training Room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี


(ผลงานทั้งหมด)