โล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๔

โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ จากสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ "เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ่น ๑๐" ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับรางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน ในผลงานเรื่อง “การเรียนรู้ด้านเกษตรผ่าน e-Book” รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ซึ่งเป็นผลงานที่สำนักหอสมุดในฐานะที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย และหน่วยงานและเจ้าของผลงานที่ยินดีเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ซึ่งได้จัดทำ eBook ด้านการเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว
(ผลงานทั้งหมด)