รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗

รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗

        

(ผลงานทั้งหมด)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 โดยส่งผลงานเข้าร่วมใน ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน จำนวน 2 ผลงาน และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิการตัดสิน ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี กผลการตัดสิน สำนักหอสมุดได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม (ระดับคะแนน 85-100 คะแนน) จาก 2 ผลงาน โดยได้รับเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่และใบเกียรติคุณ ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลในงานขอบคุณบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

 

 

 

 

รางวัลที่ได้รับประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 ผลงาน คือ

  1. ประเภทที่ 3.2 แนวปฏิบัติที่ดี
    จากผลงาน “การดำเนินงานจากข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ”
  2. กระบวนงาน ประเภทที่ 3.3 นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
    จากผลงาน “ระบบห้องสมุดจินดามณี”