รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ ๕

รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔  ในผลงานเรื่อง “เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร” ซึ่งเป็นผลงานที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย รวมทั้งหน่วยงานและเจ้าของผลงานที่ยินดีเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ได้จัดทำโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันมีเนื้อหาสาระเนื่องด้วยการพัฒนาการเกษตร การพัฒนาชนบท และการวิจัยค้นคว้าทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร รวมทั้งหนังสือทางด้านการเกษตรทั่วไป เพื่อให้เป็นคลังความรู้และเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ให้คงอยู่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ โดยสำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณภาพ ในวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
(ผลงานทั้งหมด)