วิสัยทัศน์

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย เป็นห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศและเป็นห้องสมุดสีเขียวที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

แสวงหา สั่งสมองค์ความรู้ทุกสาขาวิชา บริหารจัดการและบริการด้วยเทคโนโลยี ทันสมัยโดยบุคลากรที่มีความพร้อม และมุ่งมั่น เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักหอสมุดมีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นสำนักหอสมุดยังทำหน้าที่เป็นผู้แทนในระดับชาติเพื่อพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร ปัจจุบันนี้สำนักหอสมุดทำหน้าที่เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (Thai National AGRIS Centre) และได้รับการคัดเลือกจากศูนย์พัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศ (International Development Research Centre-IDRC) ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (International Buffalo Information Centre-IBIC) ศูนย์สนเทศงานวิจัยการเกษตรทันสมัย (Current Agricultural Research Information System-CARIS) และศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ (Thai National Agricultural Information Coordinating Centre) ในระบบสารนิเทศแห่งชาติ (Thai NATIS-Thai National Information System)