หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของบุคลากรสำนักหอสมุด

หน่วยงาน/ผู้ใช้

หมายเลขภายใน

หมายเลขภายนอก

หมายเหตุ

ผู้อำนวยการ

401

0 2940 5835

อาคารเทพรัตน์ฯ ชั้น 4

รองผู้อำนวยการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

112

   

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารและประกันคุณภาพ

412

   

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ

331

   

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์

และลูกค้าสัมพันธ์

236

   

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านส่งเสริมการอ่าน

และการเรียนรู้

216

   

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านติดตามประเมินผล

217

   

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

221

   

สำนักงานเลขานุการ

 

0 2940 5834 (FAX)

0 2561 1369 (ทางไกล)

อาคารเทพรัตน์ฯ ชั้น 4

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

416

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

กมลวรรณ เขียวรจนา

415

   

กรรยา คงขำ

411

   

ชำนิ ต่ายทรัพย์

409

   

ธนาภรณ์ ฉิมแพ

412

   

นภา พุษดี

409

   

น้ำฝน ยอดนิล

415

   

พัชญ์สิตา อัครบดีชยานันท์

418

   

พันธุ์ศิริ ธนาริยะวงศ์

412

   

พิสมัย ศักดิ์กีรติภัทร

413

   

มัณฑิรา ชุ่มน้อย

0

   

รัตนา ภาษยะวัตร

249

   

สมใจ เพาพาน

417

   

สาลินีย์ สุขารมณ์

417

   

สุขุมาภรณ์ พวงมาลี

408

   

สุพัตรา ริ้วทองชุ่ม

417

   

อธิวัฒน์ แอบบัว

407

   

อริสา เหรียญบุญยงศ์

414

   

อารุณ นกยูงทอง

407

   

ไพฑูรย์ เจริญนา

409

   

โต๊ะรปภ.

135

   

ห้องพนักงานทำความสะอาดชั้นใต้ดิน

128

   

ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

111

0 2942 8463 (FAX)

อาคารช่วงฯ ชั้น 3

นางสาวพรนภา ตั้งนิติพงศ์

118/121

 

หัวหน้าฝ่าย

กนก สุขมณี

111

0 2942 8614

 

กัญฐิมา ภักพวง

111

   

กานต์รวี กฤตยากวินธร

120

   

จุไรรัตน์ ประสารทอง

117

   

จุไรวรรณ ประสิทธิสุข

116

   

ชุติมาส บุญหนุน

119

   

ทัศนประไพ เพ็งพินิจ

115

   

ทัศนีย์ ชื่นแดง

115

   

นัยเนตร จิตรกระจ่าง

115

   

นาถศจี พันธุ์ใย

112

   

นิศากร สุวรรณจินดา

111

   

ประชุมพร ไทยแท้

120

   

ปัณฑ์ชนิกา พลดงนอก

116

   

รติกร พุทไธสง

120

   

รษา กรุณวงษ์

120

   

รัสรินทร์ เกตุชาติ

119

   

วนิดา ศรีทองคำ

112

   

วรรนิภา รพีพัฒนา

116

   

วราภรณ์ แดงช่วง

112

   

วันเพ็ญ ปรีตะนนท์

113

   

วิจิตรา ระโยธี

117

   

ศรีสุทธา วิเชียรณรัตน์

111

   

สงวน ด้วงโพธิ์

115

   

สุดารัตน์ รัตนราช

119

   

สุนีย์ โลกนิยม

114

   

เพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์

119

   

งานซ่อมหนังสือ

115

   

งานบันทึกข้อมูล

120

   

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

0 2940 5833

อาคารเทพรัตน์ฯ ชั้น 3

ดลนภา แว่วศรี

330

 

หัวหน้าฝ่าย

ชาญณรงค์ เผือกพูลผล

325

   

ประจักษ์ สุขอร่าม

326

   

รุ่งอรุณ ผาสุกสกุล

329

   

ศศินพร นาคเกษม

328

   

สมบูรณ์ อ่อนจันทร์

324

   

อภิยศ เหรียญวิพัฒน์

327

   

เครื่อง FAX

323

   

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

 

0 2940 5832

อาคารเทพรัตน์ฯ ชั้น 2

วาทินี เขมากโรทัย

236

 

หัวหน้าฝ่าย

ธนวิตร์ พัฒนะ

233

   

นงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม

239

   

พีรพัฒน์ ตุ้ยพิมาย

237

   

ยุพิน เกียรติสุวิมล

241

   

วลฌา อาศัยผล

229

   

สิงห์ทอง ครองพงษ์

233

   

หทัยรัตน์ ศรีสุภะ

232

   

ไพรวัลย์ จันทะพาหะ

238/250

   

ห้องประชุม 1

246

   

ห้องประชุม 2

247

   

ห้องเตรียมอาหารว่าง

249

   

เคาน์เตอร์บริการสื่อ

251

   

เคาน์เตอร์มัลติมีเดีย

253

   

ฝ่ายบริการ

 

0 2940 5831 (FAX)

อาคาช่วงฯ ชั้น 2

ดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล

223

 

หัวหน้าฝ่าย

กนกพันธุ์ ใบโคกสูง

253

   

กนกวรรณ วันอาจ

253

   

กัลยาณี ปานเจริญ

126

   

กานดา บำรุงสุข

124/126

   

กิตติยา คมขุนทด

126

   

กิตติยา ขุมทอง

220

   

ขวัญชนก พุทธจันทร์

228

   

จารุวรรณ มีศีล

210

   

ดรุณี จินดารักษ์

314/343

   

ทรงศิริ พิมพิเสน

252

   

ธนกรณ์ เนื้อทอง

226

   

นพดล ระโยธี

127/314

   

นพรัตน์ กลัดหุ่น

125

   

นภาพร คล้ายมณี

226

   

นภาลัย ทองปัน

225

   

นริศรา คงขำ

127/343

   

นัยนา ตรีเนตรสัมพันธ์

218

   

นิชานันท์ ฉ่ำไธสง

127/137

   

นุชนาต สิงห์ปัญญา

145

   

บุญสุข มาลัยทอง

124/127

   

ประมณฑ์วิทย์ เปียงต๊ะ

127

   

ปรารถนา มาสุทธิธรรม

126

   

พวงผกา กองแก้ว

314

   

ภัทรภร วรสิทธิกร

139/141

   

ภัทราภรณ์ ตันหัน

219

   

มินตรา รุ่งกรุด

139/141

   

รัตนา เสาวรส

125

   

รัตนาวดี ปานกุล

139/141

   

วินัย มะหะหมัด

228

   

วิลาวัณย์ นกยูงทอง

251

   

ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล

215

   

ศสิญา เสือดี

216

   

ศักดิ์บัญชา สุวรรณรินทร์

125

   

ศิริรัตน์ จำแนกสาร

221

   

สมพงษ์ ยิ่งดอน

127/314

   

สมใจ ขุนเจริญ

217

   

สายสมร นิ่มปี

126/314

   

สารภี สีสุข

227

   

อรพรรณ เมฆพุ้ย

137

   

อุดม กุญแจทอง

127/314

   

เพื่อนแก้ว ทองอำไพ

222

   

ไพลิน จิตเจริญสมุทร

216

   

บริการช่วยค้นคว้า

123

   

ทางเข้า-ออก อาคารช่วงฯ

124

   

ทางเข้า-ออก อาคารเทพรัตน์ฯ

137

   

เคาน์เตอร์ห้อง eco library

125

   

เคาน์เตอร์ยืม-คืน

126

   

จัดชั้นหนังสือชั้น 1

127

   

บริการอินเตอร์เน็ต

139

   

บริการ Lap top

141

   

บริการ Research Info Service

144-146

   

ห้องเจ้าหน้าชั้น 2

211

   

ห้อง Server

214

   

บริการวารสาร

226

   

เคาน์เตอร์ชั้น 3

314

   

บริการห้องศึกษาเดี่ยว/ศึกษากลุ่ม

343

   

ฝ่ายสารสนเทศ

333

0 2940 6688 (FAX)

อาคารเทพรัตน์ฯ ชั้น 3

วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล

331

 

หัวหน้าฝ่าย

จิรวดี วิรัตนโท

344

   

ณราวดี วงค์ลังกา

333

   

ถิรนันท์ ดำรงค์สอน

331

   

บดินทร์ ผลพันพัว

334

   

สมใจ หกหนู

334

   

สุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยง

337

   

สุพรรณี หงษ์ทอง

345

   

สุพัตรา ผลาไชย

333

   

สุราภรณ์ คงผล

336

   

อรนรินทร์ พ่วงรักษ์

333

   

อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

401

   

เฉลิมเดช เทศเรียน

344

   

เพ็ญจันทร์ เหลืองอร่าม

333

   

เมทินี จำเริญ

345

   

เยาวลักษณ์ นาเอก

335

   

ศูนย์ IBIC

344

   

เคาน์เตอร์ AGKC

346

   

ห้องคลังความรู้ข้าว

347

   

ฝ่ายหอจดหมายเหตุ

 

0 2950 6689 (FAX)

อาคารเทพรัตน์ฯ ชั้น 4

พฎา พุทธสมัย

426

 

หัวหน้าฝ่าย

ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์

427

   

รุ่งรัชณี ฮาร์เลย์

กด 8

ต่อ 1560

   

สินิทธ์ สิทธิเสรีชน

430

   

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ

502

0 2940 5837 (FAX)

อาคารเทพรัตน์ฯ ชั้น 5

   

0 2940 5836

 
   

0 2940 5838

 
   

0 2940 5839

 
   

0 2940 5840