สถิติการใช้ฐานข้อมูลประจำปี 2556

1. ฐานข้อมูลที่บอกรับ

านข้อมูล สถิติ

A to Z 24,205
AAAS (Science magazine) 3,797
Academic Search Complete 31,978
ACS Journal Archives 28,114
ProQuest ABI/INFORM Complete 56,738
ProQuest Agriculture Journals 28,123
ACM Digital Library  8,380
Academic Search Premier 6,251
AIP Journals 2,266
American Chemical Society Journal 26,091
Annual Reviews 4,550
APS Journals 2,524
ASCE 3,890
ASME 421
Business Source Complete 10,768
CAB Direct 10,061
Communication & Mass Media Complete 2,861
Computer & Applied Science Complete 10,319
Crop Protection Compendium 2,195
ProQuest Dissertations & Theses 150,221
Education Research Complete 14,139
Emerald Management 12,324
FSTA (Food Science and Technology Abstracts) 2,035
Grolier Online 959
H.W Wilson  113,086
IEL 2,161,211
NewsCenter 31,023
Project Euclid 312
ScienceDirect 217,953
SciFinder 2,465
SIAM Journals 87
SpringerLink  32,220
Web of Science  20,937
 Wiley-Blackwell  71,439

2. ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนาขึ้นเอง

 ฐานข้อมูล

สถิติ
ฐานข้อมูล Buffalo Bulletin 542
ฐานข้อมูลกระบือนานาชาติ 544
ฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย  5,364
ฐานข้อมูลการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5,187
ฐานข้อมูลข้าวไทย 1,867
ฐานข้อมูลควายไทย 406
ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าวโพด 1,507
ฐานข้อมูลงานวิจัยอ้อย 4,070
ฐานข้อมูลภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,524
ฐานข้อมูลยางพารา 308
ฐานข้อมูลวารสารพืชสวน 421
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง  2,531
ฐานข้อมูลสื่อเกษตร 75
ฐานข้อมูลหญ้าแฝก 140
ห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย 15,385
เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย 66,812

เพิ่มเติม
 
  - สถิติการใช้ฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ