สถิติการให้บริการ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555

บริการ

สถิติการให้บริการ

หน่วยนับ

 1.   บริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์ 142,662 เล่ม
 2.   บริการยืมต่อ 25,757 เล่ม
 3.   บริการจองหนังสือ 772 เล่ม
 4.   บริการหนังสือด่วนแจ้ง 582 เล่ม
 5.   บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 2,356 เล่ม
 6.   บริการยืมและถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด 773 ครั้ง
 7.   บริการ e-Request 27 รายการ
 8.   บริการสืบค้นข้อมูล 1,099 เล่ม
 9.   บริการสอนการใช้ห้องสมุด
861 รายการ
 10. บริการนำชมสำนักหอสมุด 722 รายการ
 11. บริการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 3,245 ครั้ง
 12. บริการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ 662 เล่ม
 13. บริการใช้สิ่งพิมพ์ภายในห้องสมุด
     - หนังสือชั้นทั่วไป ภาษาไทย 169,799 เล่ม
     - หนังสือชั้นทั่วไป ภาษาต่างประเทศ 32,777 เล่ม
     - หนังสืออ้างอิง 1,651 เล่ม
     - สิ่งพิมพ์พิเศษประเภทต่าง ๆ ในคลังหนังสือ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ ฉ.2 สิ่งพิมพ์มก. ผลงานวิชาการ และคลังหนังสือ
5,460 เล่ม
     - Oversized Book 93 เล่ม
     - วารสาร 4,150 เล่ม
     - คลังหนังสือ 532 เล่ม
 14. บริการอินเตอร์เน็ต 231,733 คน
15. บริการคอมพิวเตอร์พกพา ( Laptop) 7,845 คน
16. บริการพิมพ์งานระบบอัตโนมัติ 7,475 ครั้ง
17. บริการ Research Square ชั้น 5 (Keycard) 4,223 คน
18. บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ 50,907 รายการ
19. บริการยืมต่อโสตทัสนวัสดุ (บนเครือข่าย) 4,730 รายการ
 20. บริการความรู้คู่บันเทิง
      - บริการห้องฝึกภาษา 2,361 คน
      - บริการห้องเธียเตอร์ 2,696 คน
      - บริการห้องมินิเธียเตอร์ 5,325 คน
      - บริการเคเบิ้ลทีวี 6,237 คน
      - บริการ Video on Demand 53,530 คน
      - บริการ VCD/DVD Corner 408 คน
21. บริการโสตทัศนูปกรณ์
522
ครั้ง
22. บริการแนะนำโสตทัศนวัสดุ
3,468
คน
23. จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด 1,102,335 คน