เนื้อหา

ติดตั้งโปรแกรม VPN

คำถาม : ติดตั้งโปรแกรม VPN ไม่สำเร็จ ไม่ทราบว่าติดตั้งผิดพลาดอย่างไร

คำตอบ :

โปรแกรม Virtual private network หรือ VPN เป็นโปรแกรมที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์นำมาบริการแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์จากภายนอก เช่น ที่บ้าน หรือที่ทำงาน ได้เสมือนใช้คอมพิวเตอร์อยู่ภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มเช่น วิทยานิพนธ์ บทความวารสารวิชาการต่างประเทศ จากฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับได้ ดังนั้นสมาชิกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคนเมื่ออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยควรติดตั้งโปรแกรม VPN โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการติดตั้งเรียนรู้ได้ที่ https://vpn.ku.ac.th

สำหรับข้อผิดผลาดมักมาจาก

  1. อ่านแต่ละขั้นตอนไม่ละเอียด โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย จะต้องนำไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา unzip ที่ config
  2. ต้องลงทะเบียนเครื่องก่อน (Mac Address) หากไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องได้ให้นำ Notebook/Laptopมาลงทะเบียนในเครือข่ายก่อน หรือติดต่อที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ให้ช่วยลงทะเบียนเครื่องให้
  3. หากใช้อินเทอร์เน็ตอื่น เช่น true ฯลฯ ให้ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตก่อนการใช้โปรแกรม