เนื้อหา

ต้องการติดตั้งโปรแกรม EndNote

คำถาม : ต้องการติดตั้งโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote ติดต่อที่ไหน?

คำตอบ : สำนักหอสมุดจัดหาโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร มก. โดยเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีให้บริการคือ EndnoteX6 โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุดที่ http://lib.ku.ac.th/endnote/login.php