เนื้อหา

การอ่านเอกสารฉบับเต็มจากนอกมหาวิทยาลัย

คำถาม : ไม่สามารถอ่าน articles จากฐานข้อมูลได้เมื่ออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย

คำตอบ : เมื่ออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย จะไม่สามารถอ่านเอกสารฉบับเต็ม หรือสืบค้นฐานข้อมูลได้ ดังนั้นควรทำการติดตั้งโปรแกรม VPN (Virtual private network) ที่คอมพิวเตอร์ของท่าน วิธีการติดตั้งโปรแกรมดูที่ https://vpn.ku.ac.th

ศึกษาและทำตามขั้นตอนท่านจะสามารถอ่านเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)และสามารถสืบค้นฐานข้อมูลได้ทุกฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดจัดให้บริการ โปรแกรมVPN กำหนดให้ติดตั้งเฉพาะนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีรหัสผ่านในระบบนนทรีเน็ตเท่านั้น และควรดาวน์โหลดใบประกาศเพื่อนำไปติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของท่านด้วย จึงจะสามารถติดตั้งโปรแกรม VPNเพื่อใช้งานได้