ติดต่อเรา

โทรศัพท์

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆของสำนักหอสมุด ณ จุดบริการ ดังนี้

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 092-525-1575
บริการยืม-คืน / Eco Library 094-490-7467
การสมัครสมาชิก / ต่ออายุ/ ปลอดหนี้   0 2942 8616 ต่อ 126, 094-490-7467
ยืม-คืนหนังสือ ยืมต่อ 0 2942 8616 ต่อ 126, 094-490-7467
ยืม-คืน สื่อโสตทัศนวัสดุ (CD, VCD)  0 2942 8616 ต่อ  251
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 0 2942 8616 ต่อ 226
บริการยืมและถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด 0 2942 8616 ต่อ 217, 123
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย  0 2942 8616 ต่อ 123, 092-525-1575
บริการสอนการรู้สารสนเทศ  0 2942 8616 ต่อ 215, 092-525-1575
บริการนำส่งหนังสือและบทความวิชาการ (Service Delivery) 0 2942 8616 ต่อ 228
บริการอินเตอร์เน็ต 0 2942 8616 ต่อ 139
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop Loan Service) 0 2942 8616 ต่อ 141
Eco Library 0 2942 8616 ต่อ 125, 094-490-7467
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 0 2942 8616 ต่อ 346

 

อีเมล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Medias)
Facebook EcoLibrary
  ประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด
   
 

เพิ่มเพื่อน