เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน

โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
University Reading Network
     ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติประกาศให้ปีพ.ศ.2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน
และประกาศให้วันที 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็น “วันรักการอ่าน”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยต่างๆพร้อมทั้งหน่วยงานสนับสนุนจึงได้ร่วมกันสร้าง
ภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
โดยมีเครือข่ายดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  5. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หน่วยงานสนับสนุน
  1. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  2. สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย