เครือข่ายประกันคุณภาพ

เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยงานความร่วมมือ

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เจตนารมณ์ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง

 • ห้องสมุดทุกแห่งจะร่วมกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของห้องสมุด
 • ห้องสมุดทุกแห่งจะร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ห้องสมุดทุกแห่งจะติดตามประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ผลการดำเนินงาน

 
บทความตีพิมพ์และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
“ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา”